Věříme, že Bible je Boží slovo.

Na základě Bible věříme, že je důležité, aby každý člověk uvěřil v Ježíše Krista, Božího Syna. Uvěřit znamená přijít k němu, oslovit ho v modlitbě, vyznat mu svůj hřích a prosit za odpuštění. On jediný má moc odpustit naše viny, protože On obětoval svůj život na kříži za všechny lidi.

Když se mu člověk takto v pokání otevře, Bůh ho přijímá. Tehdy dostáváme nový život. Ve vztahu s Bohem se měníme, protože on žije v nás skrze Ducha svatého.

Bůh nám ukazuje své myšlení a plány v Bibli, v Božím slově. Ukazuje nám, proč vlastně žijeme a o co máme usilovat. Nejsme tady pro sebe, ale pro život s ním a pro službu druhým lidem.

 Je pro nás důležité, aby se každý člověk dozvěděl srozumitelným způsobem o Kristu a měl možnost ho přijmout. Protože pokud ho člověk odmítne, promarní jedinečnou šanci pro život a záchranu pro věčnost.

Hlásíme se k celosvětovému baptistickému hnutí. V naší zemi se hlásíme k odkazu anabaptistů (novokřtěnců) z 15. století a spolu s dalšími reformačními církvemi také k duchovnímu odkazu Jednoty bratrské, v níž působil i J. A. Komenský.

V současné době je v České republice 40 sborů, které mají dohromady asi 2 400 členů. Bratrská jednota baptistů v ČR je součástí Světového svazu baptistů s téměř 41 miliony členů po celém světě.

Jako baptisté nemáme pocit výlučnosti a považujeme za své bratry a sestry všechny, kdo věří v Božího Syna Ježíše Krista. Společně s ostatními křesťany vyznáváme “Apoštolské vyznání víry”. Rádi a s upřímností se setkáváme a spolupracujeme s členy jiných církví.

Apoštolské vyznání víry

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný.